index_product_bg

önüm

i31 Smartwatch 1.43 ″ AMOLED ekran Elmydama ekranda 100+ sport modelleri akylly sagat

Gysga düşündiriş:

.

(2) Bluetooth jaňlary: i31-de gurlan mikrofon we gürleýjisi bar we Bluetooth funksiýasy jaňlary anyk we ygtybarly ses hili bilen jaň etmek, jogap bermek we asmak üçin birikdirilip bilner.

.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

i31 Esasy aýratynlyklar

CPU  RTL8763EWE-VP
Fleşka  RAM578KB ROM128Mb
Bluetooth 5.0
Ekran  IPS 1.43 dýuým
Karar 466x466 piksel
Batareýa 250mAh
Suw geçirmeýän dereje IP67
APP  “FitCloudPro”

 

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.

11

Thei30 diňe bir adaty akylly sagat däl, eýsem professional görnüşe eýe bolan demir gurluşy bilen premium we ajaýyp iş sagady.“Retina AMOLED” reňkli uly ekran, 360 * 360 HD durulygy bilen has düşnükli, has ýumşak, aýdyň we näzik bolup, ulanmagy begendirýär.AMOLED-iň özboluşly ekrandan hemişelik ekrany, pes energiýa sarp etmegi bilen ekrany durnukly saklamaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin biliňizi yzygiderli ýokarlandyrmazdan wagt ýa-da habarnamalary barlap bilersiňiz.

“I30” -yň “Bluetooth” çagyryş funksiýasy, jaňlary jogaplamaga we ret etmäge we sagatda jaň taryhyny barlamaga mümkinçilik berýän oýun çalşygydyr, aragatnaşygy aňsat we amatly edýär.Daşarda maşk edýäňizmi ýa-da öýde öý işlerini edýärsiňizmi, telefonda gürleşmek hiç wagt amatly bolmandy.Bu aýratynlyk, ýolda telefonyňyzy çykarmazdan möhüm jaňlary kabul etmegi aňsatlaşdyrýar.

300mAh aşa uly batareýa kuwwaty i30-nyň ýene bir täsirli aýratynlygy.Bir zarýadda 20 güne garaşma wagty we 7 gün batareýa ömri berip biler, bu bazardaky beýleki akylly sagatlardan ep-esli gowulaşýar.Günüň ýarysynda batareýanyň gutarmagy barada alada etmeli däl we sagadyňyzy her gün zarýad bermekden gorkman geýip bilersiňiz.

“I30” 53 sany reňkli aýlaw bilen gelýär, olary islegiňize görä düzüp bolýar.Keýpiňize, pursatyňyza ýa-da eşigiňize laýyk gelýänini saýlap bilersiňiz we islän wagtyňyz üýtgedip bilersiňiz.Sagadyň ýüzüni ýönekeý süpürmek bilen üýtgedip bolýar, ulanmagy aňsat we duýgur edýär.

13
15

I30-nyň ýürek urşuny kesgitlemek we ukyny kesgitlemek aýratynlyklary ony sagdyn durmuş ýörelgesi üçin ideal ýoldaş edýär.24/7-de ýürek urşuňyza gözegçilik edip biler we fiziki işjeňligiňize we bedenterbiýe maksatlaryňyzy gözegçilikde saklamaga kömek edip biljek ýürek urşuňyz barada hakyky maglumatlary berip biler.Mundan başga-da, uky kesgitlemek aýratynlygy uky düzgünleriňizi yzarlap biler we ukyňyzyň hili we dowamlylygy barada düşünje berip biler, zerur bolsa uky endikleriňizi üýtgetmäge mümkinçilik berer.

Şeýle hem, i30, IP68 reýtingi bilen çuňňur suw geçirmeýär, ýagyşly günlerde we el ýuwmak ýaly gündelik ýagdaýlarda ulanmagy ygtybarly edýär.Öý işlerini ýerine ýetireniňizde ýa-da açyk howada meşgullanýan wagtyňyz sagadyňyza zeper ýetirmek barada alada etmeli däl.

Ahyrynda, i30-yň AI ses kömekçisi buýrugyňyzdaky sagadyň ähli aýratynlyklaryny açyp biler.Diňe ses buýrugy bilen jaň edip, habarnamalary barlap ýa-da sagadyňyza degmän halaýan programmalaryňyzy işledip bilersiňiz.AI ses kömekçisi, durmuşyňyzy has amatly we amatly edip, gündelik işleriňiz barada peýdaly maslahatlar berip biler.

Sözümiň ahyrynda, i30 diňe bir akylly sagat däl, eýsem hünär keşbiňizi ýokarlandyryp biljek ýokary hilli iş sagadydyr.Retina AMOLED reňkli uly ekran, Bluetooth jaň funksiýasy, ýürek urmasyny kesgitlemek, uky kesgitlemek we AI ses kömekçisi ýaly täsirli aýratynlyklary bilen, i30 akylly durmuşdan lezzet almak isleýänler üçin hökmany zat.

17 (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň