“COLMI Smartwatch” ýöriteleşdirilen lomaý üpjün edijileri aksiýada satyn almak
COLMI C seriýasy Smartwatch akylly sagat
COLMI i Series Smartwatch akylly sagady

önüm

Tygşytly akylly elektron önümleri bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

has köp >>

biz hakda

Tygşytly akylly elektron önümleri bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

KOLMI TEHNOLOGI .ASY

näme edýäris

ŞENZHEN KOLMI TEHNOLOGI COA LTD2012-nji ýylda döredildi. Ofis meýdany 500m²-den gowrak, 40-a golaý dolandyryş we satuw işgärleri bar.Zawod 4000m² meýdany tutýar we 5 önümçilik liniýasyny we 2 gaplaýyş liniýasyny goşmak bilen 200 töweregi adam işleýär.Orta hasap bilen önümçilik liniýasy günde 3500 birlik, günde jemi 15,000 birlik öndürip biler.Önümiň hiline berk talaplar.Önümiň toplumlaýyn synagy (suw geçirmeýän synag, basyşy saklamak synagy, ýokary we pes temperatura synagy, düşmek, düwmä basmak ömri synagy, dakmak, kuwwaty bölmek, aşaga çydamly kagyz halta, duz sepmek, el ter we ş.m.)

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

 • Şol sanda (suw geçirmeýän synag, basyşy saklamak synagy, ýokary we pes temperatura synagy, düşmek, düwmä täsir etmek ömri synagy, dakmak, kuwwaty bölmek, aşaga çydamly kagyz halta, duz sepmek, el ter we ş.m.)

  Synag

  Şol sanda (suw geçirmeýän synag, basyşy saklamak synagy, ýokary we pes temperatura synagy, düşmek, düwmä täsir etmek ömri synagy, dakmak, kuwwaty bölmek, aşaga çydamly kagyz halta, duz sepmek, el ter we ş.m.)

 • Akylly sagatlaryň gözlegine we ösüşine ünsi jemleýäris.Gözleg we gözleg çykdajylary ýyllyk girdejiniň 10% -den gowragyny emele getirer.

  Ylmy barlaglar

  Akylly sagatlaryň gözlegine we ösüşine ünsi jemleýäris.Gözleg we gözleg çykdajylary ýyllyk girdejiniň 10% -den gowragyny emele getirer.

 • Productshli önümler hil ulgamynyň ülňülerine laýyklykda öndürilýär we her önüm CE, FCC, ROHS, REACH we lS09001 standartlaryna laýyk gelýär we şoňa laýyklykda kepillendirilýär.

  Hormat we şahadatnama

  Productshli önümler hil ulgamynyň ülňülerine laýyklykda öndürilýär we her önüm CE, FCC, ROHS, REACH we lS09001 standartlaryna laýyk gelýär we şoňa laýyklykda kepillendirilýär.

amaly

Tygşytly akylly elektron önümleri bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

 • Zawodyň meýdany 4000m²

  Zawodyň meýdany

 • Işgärleriň sany 200

  Işgärleriň sany

 • önümçilik liniýalary 5

  önümçilik liniýalary

 • Barlag tertibi 30

  Barlag tertibi

 • Çalt eltip bermek 7

  Çalt eltip bermek

habarlar

Tygşytly akylly elektron önümleri bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

“Colmi C80” akylly sagady

“Colmi C80” akylly sagady

Geýip bolýan tehnologiýa dünýäsi soňky ýyllarda uzak ýol geçdi.

Işiňiz üçin amatly akylly sagady saýlamak: COLMI üçin giňişleýin gollanma

Akylly sagatlar, fitnes höwesjeňleri we tehnologiýa taýdan ökde adamlar üçin ilkinji ýüzlenmesinden ýokary boldy.Häzirki wagtda olar aragatnaşyk saklamagy, öndürijiligi ýokarlandyrmagy we netijeliligi tertipleşdirmegi maksat edinýän işewür hünärmenler üçin aýrylmaz gural hökmünde durýarlar.Işewürlik zerurlyklaryňyz üçin iň oňat akylly sagady saýlamak üçin köp sanly saýlawda gezmek, operasiýa ulgamlary, dizaýn, aýratynlyklar, batareýanyň ömri we bahasy ýaly faktorlara ünsli garamagy öz içine alýar.Bu makalada biz ...
has köp >>

Smartwatch esaslary: Näsazlyklary düzetmek we hyzmat etmek, we Smartwatch soraglary

Akylly sagatlar köp adam üçin hökmany aksessuar boldy.Saglygy yzarlamak, habarnamalary almak we hatda telefon jaňlary etmek ukyby bilen olaryň beýle meşhur bolandygy geň däldir.Emma beýleki tehnologiýalar ýaly akylly sagatlar hem kynçylyklara duçar bolup biler we tehniki hyzmaty talap edip biler.Bu makalada akylly sagatlaryň esaslaryny ara alyp maslahatlaşarys, umumy meseleleri çözeris we bu enjamlar barada ýygy-ýygydan berilýän käbir soraglara jogap bereris.Akylly sagat esaslary Esasydan başlalyň ...
has köp >>