index_product_bg

önüm

C61 Smartwatch 1.9 ″ HD Ekran Bluetooth 100+ Sport modellerine akylly sagat

Gysga düşündiriş:

(1) Hakyky gan kislorody: Gyzyl yşyk tehnologiýasyny kabul etmek, ganyň kislorod saglygyny ölçemek saglygy goraýjy bolmak bilen has hakyky we takyk.

(2) Super çip: Esasy çip, täze çipiň täze nesli bolan çalt hasaplaýyş tizligi we güýçli ukyplylygy bilen RTL8762D kabul edýär.

(3) Super ekran: giň ekran görmegiň täsirini başdan geçirmäge mümkinçilik berýän açyk pikselli 1,9 dýuýmlyk super ekran.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

COLMi - Ilkinji akylly sagadyňyz.

COLMi C61 Esasy aýratynlyklar

CPU  RTL8762D
Fleşka RAM192KB ROM128Mb
Bluetooth 5.1
Ekran AMOLED 1,9 dýuým
Karar 240x280 piksel
Batareýa 230mAh
Suw geçirmeýän dereje IP67
APP "FitCloudPro"

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.

22

COLMI C61, ekranyň ep-esli bölegini tutýan ultra dar 1,9 dýuým ekranly ajaýyp akylly sagat.Ekranyň ululygy, has uly ekranlary halaýanlar üçin ajaýyp, sebäbi sagadyň ykjam we daş-töwereginde aňsat bolmagyny üpjün etmek bilen ajaýyp tomaşa tejribesini üpjün edýär.Sagat ozalky C60 we C70-den has ýeňil, bu amatly we ýeňil akylly sagady isleýän adamlar üçin ajaýyp görnüşe öwrülýär.

COLMI C61-iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, takyk gözegçilik effektini gazanmak üçin gyzyl yşyk gözegçiligini ulanýan ýürek urşuna 24 sagat gözegçilik etmekdir.Bu aýratynlyk, ýürek urmasyny yzarlamak we sagdyn durmuş ýörelgesini saklamak isleýänler üçin möhümdir.Heartürek urşunyň monitory, maşklar we gündelik işler wagtynda ýürek urşuňyzy yzarlamaga kömek edip biljek takyk we ygtybarly maglumatlary berýär.

COLMI C61 100-den gowrak sport reesimini hödürleýär, bu olaryň fitnesini yzarlamak we işjeň bolmak isleýänler üçin ýeterlikdir.Bu dürli usullar bilen, maşklaryňyza aňsatlyk bilen gözegçilik edip we ösüşiňizi yzarlap bilersiňiz.Sagat ädimleriňizi, ýakylan kaloriýalaryňyzy we uzak aralygy takyk yzarlap biler, sizi höweslendirmek we fitnes maksatlaryňyz bilen yzarlamak üçin ähli zerur maglumatlary berer.

24
25

Sport reesimlerinden başga-da, COLMI C61 100-den gowrak aýlaw bilen hem gelýär, sagadyňyzy şahsylaşdyrmak we günüň stili ýa-da eşigi bilen laýyklaşdyrmak erkinligini berýär.Dürli görnüşlerden geçmegi çalt we amatly edip, menýuda gysga basmak ýa-da menýuny üýtgetmek üçin iki gezek basmak arkaly aýlawlaryň arasynda aňsatlyk bilen geçip bilersiňiz.

COLMI C61 diňe bir fitnes yzarlaýjysy däl, eýsem, Bluetooth jaňy we ses kömekçisi aýratynlyklary bilen gelýän akylly sagat.Bluetooth jaňy bilen telefonyňyzy jübiňizden çykarmazdan jaň edip we kabul edip bilersiňiz, bu bolsa hemişe ýolda gezýän adamlar üçin amatly bolar.Ses kömekçisi aýratynlygy, ulag süreniňizde ýa-da iki eliňizi talap edýän beýleki işleri ýerine ýetireniňizde sagadyňyzy elsiz işlemäge mümkinçilik berýär.

Umuman aýdanyňda, COLMI C61 ajaýyp akylly sagat bolup, ony bazarda tapawutlandyrýan köp sanly aýratynlyk bilen üpjün edilýär.24 sagatlyk ýürek urşuna gözegçilik, 100-den gowrak sport rejimi, 100-den gowrak jaň, Bluetooth jaňy we ses kömekçisi aýratynlyklary köpugurly we ygtybarly akylly sagady isleýän adamlar üçin amatly warianty döredýär.Özüňize laýyk bolmak ýa-da baglanyşykda bolmak isleýän bolsaňyz, COLMI C61 sizi gurşap aldy.

26

  • Öňki:
  • Indiki:

  • C61- (1) C61- (2) C61- (5) C61- (6) C61- (7) C61- (8) C61- (9) C61- (10) C61- (11) C61- (12)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň