index_product_bg

önüm

C80 Smartwatch 1.78 dýuým 368 × 448 AMOLED ekrany Elmydama ekranda 100+ Sport modelleri Smart Watch

Gysga düşündiriş:

AMOLED ekrany: C80 1.78 AMOLED HD ekrany kabul edýär, üýtgeşik AOD funksiýasy has köp güýji tygşytlap, sagat ekranyny has ajaýyp we düşnükli edip biler.

Aýlanma düwmesi: C80, işlemek aňsat we çalt we funksiýa opsiýalaryna girmek aňsat bolan aýlaw düwmesiniň funksiýasyny goldaýar, ulanyşyňyzy has amatly edýär.

Diwar kagyzyna jaň ediň: C80-de saýlamak üçin dürli stil we stil bilen 130-dan gowrak aýlaw diwarlary bar, şonuň üçin elmydama sagat interfeýsini bezäp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

COLMi - Ilkinji akylly sagadyňyz.

COLMi C80 Esasy aýratynlyklar

CPU RTL8762D
Fleşka RAM192KB ROM128Mb
Bluetooth 5.0
Ekran AMOLED 1,78 dýuým
Karar 368x448 piksel
Batareýa 260mAh
Suw geçirmeýän dereje IP67
APP "FitCloudPro"

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.

COLMi C80 Smartwatch 1,78 dýuým 368 × 448 AMOLED ekran Elmydama ekranda 100+ sport modelleri Smart Watch1 (5)

Durmuşyňyz täze smartwatch C80 bilen stiliňize laýyk bolsun.Durmuşy üýtgedip biljek azajyk tehnologiýa.

COLMi C80 stili we funksiýany ajaýyp birleşdirýän üstünlikli sagat.368 * 448 piksel durulykda 1,78 dýuýmlyk AMOLED displeýi ulanýar, beýleki akylly sagatlara garanyňda has aýdyň wizual effekt berýär.

Şeýle hem, ekranda sagady oýarmazdan wagty, senäni we beýleki möhüm jikme-jiklikleri barlamaga mümkinçilik berýän “Always On Display” rejesi bar.Bu aýratynlyk, tanyş we çuňňur tejribe berýän klassiki wagt böleklerine meňzeýär.

COLMi C80-iň başga bir aýratynlygy, sagat ýüzleriniň arasynda çalt geçmäge we sagady bökdençsiz işlemäge mümkinçilik berýän aýlaw itekleýjisidir.Bu aýratynlyk ulanyjynyň tejribesini ýokarlandyrýar we sagady has içgin we ulanyjy üçin amatly edýär.

COLMi C80, täsirli 106 sport re withimi bilen fitnes höwesjeňiniň iň gowy dostudyr.Gaoga bilen meşgullanýan ýa-da futbol muşdagy bolsaňyzam, bu akylly sagadyň üstüni açdy.Şeýle ajaýyp sport re featureimi aýratynlygy bilen, her bir işi yzarlap, höwesli we fitnes maksatlaryňyz bilen ýolda durmagyňyzy üpjün edip bilersiňiz.

COLMi C80 Smartwatch 1,78 dýuým 368 × 448 AMOLED ekran Elmydama ekranda 100+ sport modelleri Smart Watch1 (10)
COLMi C80 Smartwatch 1,78 dýuým 368 × 448 AMOLED ekran Elmydama ekranda 100+ sport modelleri Smart Watch1 (6)

Şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi bütin dünýäde barha artýan alada öwrüldi we COLmi C80 akylly sagady parol bilen goralýan gulp ekrany bellemek mümkinçiligini hödürläp, bu meseläni çözýär.Bu aýratynlyk, duýgur maglumatlaryňyzy gözüňizden gorap, maglumat howpsuzlygyny hasam güýçlendirýär.

COLMi C80, şeýle hem, batareýanyň ömri on güne çenli 260mAh uly kuwwatly batareýa bar.Bu aýratynlyk, akylly sagadyňyzyň köp aýratynlyklaryndan we funksiýalaryndan lezzet almak üçin has köp wagt berip, enjamyňyzy yzygiderli güýçlendirmek barada alada etmeli däl diýmekdir.

Umuman aýdanyňda, COLMi C80 akylly sagady deňsiz-taýsyz öndürijiligi üpjün edýän ajaýyp, ajaýyp we güýçli enjam gözleýän her bir adam üçin akylly maýa goýumdyr.Aýratynlyklaryň we funksiýalaryň köpüsi ony birkemsiz fitnes, iş we güýmenje enjamyna öwürýär.COLMi C80 Smartwatch-yňyzy şu gün alyň we geýip bolýan tehnologiýanyň geljegini başdan geçiriň!

COLMi C80 Smartwatch 1,78 dýuým 368 × 448 AMOLED ekran Elmydama ekranda 100+ sport modelleri Smart Watch1 (9)

COLMI ilkinji akylly sagadyňyz bolsun.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • COLMi C80 (1) COLMi C80 (2) COLMi C80 (3) COLMi C80 (4) COLMi C80 (5) COLMi C80 (6) COLMi C80 (7) COLMi C80 (8) COLMi C80 (9) COLMi C80 (10)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň