index_product_bg

önüm

i30 Smartwatch 1.3 ″ AMOLED Ekran Elmydama ýürek urgusy sport akylly sagady görkezilýär

Gysga düşündiriş:

(1) Has arassa ekran: 390 * 390 düşnükli surat belgisi bolan 1,36 dýuýmlyk AMOLED ekrany, has gowy görüş effektinden lezzet alyň.

(2) Güýçli esasy çip: RTL8762D-iň esasy çipi çalt hasaplamak bilen ajaýyp iş tejribesini berýär.

.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

i30 Esasy aýratynlyklar

CPU  RTL8762DT
Fleşka  RAM192KB ROM128Mb
Bluetooth 5.1
Ekran  IPS 1,3 dýuým
Karar 360x360 piksel
Batareýa 300mAh
Suw geçirmeýän dereje IP68
APP  “FitCloudPro”

 

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.

23

Thei30 diňe bir adaty akylly sagat däl, eýsem professional görnüşe eýe bolan demir gurluşy bilen premium we ajaýyp iş sagady.“Retina AMOLED” reňkli uly ekran, 360 * 360 HD durulygy bilen has düşnükli, has ýumşak, aýdyň we näzik bolup, ulanmagy begendirýär.AMOLED-iň özboluşly ekrandan hemişelik ekrany, pes energiýa sarp etmegi bilen ekrany durnukly saklamaga mümkinçilik berýär, şonuň üçin biliňizi yzygiderli ýokarlandyrmazdan wagt ýa-da habarnamalary barlap bilersiňiz.

“I30” -yň “Bluetooth” çagyryş funksiýasy, jaňlary jogaplamaga we ret etmäge we sagatda jaň taryhyny barlamaga mümkinçilik berýän oýun çalşygydyr, aragatnaşygy aňsat we amatly edýär.Daşarda maşk edýäňizmi ýa-da öýde öý işlerini edýärsiňizmi, telefonda gürleşmek hiç wagt amatly bolmandy.Bu aýratynlyk, ýolda telefonyňyzy çykarmazdan möhüm jaňlary kabul etmegi aňsatlaşdyrýar.

300mAh aşa uly batareýa kuwwaty ýene bir täsir galdyryjy aýratynlykdyri30.Bir zarýadda 20 güne garaşma wagty we 7 gün batareýa ömri berip biler, bu bazardaky beýleki akylly sagatlardan ep-esli gowulaşýar.Günüň ýarysynda batareýanyň gutarmagy barada alada etmeli däl we sagadyňyzy her gün zarýad bermekden gorkman geýip bilersiňiz.

“I30” 53 sany reňkli aýlaw bilen gelýär, olary islegiňize görä düzüp bolýar.Keýpiňize, pursatyňyza ýa-da eşigiňize laýyk gelýänini saýlap bilersiňiz we islän wagtyňyz üýtgedip bilersiňiz.Sagadyň ýüzüni ýönekeý süpürmek bilen üýtgedip bolýar, ulanmagy aňsat we duýgur edýär.

22
20

Heartürek urmasyny kesgitlemek we uky kesgitlemek aýratynlyklaryi30 ony sagdyn durmuş ýörelgesi üçin ideal ýoldaş edýär.24/7-de ýürek urşuňyza gözegçilik edip biler we fiziki işjeňligiňize we bedenterbiýe maksatlaryňyzy gözegçilikde saklamaga kömek edip biljek ýürek urşuňyz barada hakyky maglumatlary berip biler.Mundan başga-da, uky kesgitlemek aýratynlygy uky düzgünleriňizi yzarlap biler we ukyňyzyň hili we dowamlylygy barada düşünje berip biler, zerur bolsa uky endikleriňizi üýtgetmäge mümkinçilik berer.

Thei30, şeýle hem, IP68 reýtingi bilen çuňňur suw geçirmeýär, ýagyşly günlerde we el ýuwmak ýaly gündelik ýagdaýlarda ulanmagy ygtybarly edýär.Öý işlerini ýerine ýetireniňizde ýa-da açyk howada meşgullanýan wagtyňyz sagadyňyza zeper ýetirmek barada alada etmeli däl.

Ahyrynda, i30-yň AI ses kömekçisi buýrugyňyzdaky sagadyň ähli aýratynlyklaryny açyp biler.Diňe ses buýrugy bilen jaň edip, habarnamalary barlap ýa-da sagadyňyza degmän halaýan programmalaryňyzy işledip bilersiňiz.AI ses kömekçisi, durmuşyňyzy has amatly we amatly edip, gündelik işleriňiz barada peýdaly maslahatlar berip biler.

Sözümiň ahyryndai30 diňe bir akylly sagat däl, eýsem hünär keşbiňizi ýokarlandyryp biljek ýokary hilli iş sagadydyr.Retina AMOLED reňkli uly ekran, Bluetooth jaň funksiýasy, ýürek urmasyny kesgitlemek, uky kesgitlemek we AI ses kömekçisi ýaly täsirli aýratynlyklary bilen, i30 akylly durmuşdan lezzet almak isleýänler üçin hökmany zat.

21

Kompaniýa we zawod

“ŞENZHEN COLMI TECHNOLOGY CO., LTD” 2012-nji ýylda döredildi. Ofis meýdany 500 metrden gowrakmy? 40-a golaý dolandyryş we satuw işgärleri bar.Zawod 4000m² meýdany tutýar we 5 önümçilik liniýasyny we 2 gaplaýyş liniýasyny goşmak bilen 200 töweregi adam işleýär.Orta hasap bilen önümçilik liniýasy günde 3500 birlik, günde jemi 15,000 birlik öndürip biler.Önümiň hiline berk talaplar.Önümiň toplumlaýyn synagy (suw geçirmeýän synag, basyşy saklamak synagy, ýokary we pes temperatura synagy, düşmek, düwmä basmak ömri synagy, dakmak, kuwwaty bölmek, aşaga çydamly kagyz halta, duz sepmek, el ter we ş.m.)

COLMi-de mümkin boldugyça iň gowy önümimizi çykarmak isleýäris.Adamlaryň durmuşyny gowulaşdyrmak baradaky wadalaryny elmydama ýerine ýetirýän önüm öndürmek isleýäris.Diňe has elýeterli bolanymyz üçin burçlary kesmelidigimizi aňlatmaýar.Biz hemme zady dogry etmek isleýäris.Bu, aç-açan bolmak, hyzmatdaşlarymyz bilen beren wadalarymyzy ýerine ýetirmek, hil dizaýnynyň we gurnamagyň iň berk ülňülerine boýun bolmak we bu iş ýerine ýetirilýänçä berk durmak diýmekdir.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • COLMi i30 Smartwatch (1)

  COLMi i30 Smartwatch (10)

  COLMi i30 Smartwatch (9)

  COLMi i30 Smartwatch (8)

  COLMi i30 Smartwatch (2)

  COLMi i30 Smartwatch (3)

  COLMi i30 Smartwatch (4)

  COLMi i30 Smartwatch (5)COLMi i30 Smartwatch (6)

  COLMi i30 Smartwatch (7)

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň