index_product_bg

önüm

C60 Smartwatch 1.9 ″ HD Ekranda Bluetooth jaň edýän ýürek urşy sport akylly sagady

Gysga düşündiriş:

.

(2) Güýçli çip: C60 akylly geýilýän enjamlar üçin iň pes energiýa sarp ediji ýadrosy bolan RTL8762D esasy çipini ulanýar.

(3) Has köp ýer: C60 10 ulanyjy interfeýsini we 12 sany içerki sagat ýüzüni ýerleşdirip biler we 2 sany kiçi oýun goşup biler


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

COLMi - Ilkinji akylly sagadyňyz.

COLMi C60 Esasy aýratynlyklar

CPU RTL8762DK
Fleşka RAM192KB ROM128Mb
Bluetooth 5.1
Ekran AMOLED 1,9 dýuým
Karar 240x280 piksel
Batareýa 210mAh
Suw geçirmeýän dereje IP67
APP "FitCloudPro"

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.

13

“COLMi C60”, bäsdeşlerinden tapawutlandyrýan dizaýny bolan ajaýyp akylly sagat.Onda sagat ýüzüniň ep-esli bölegini tutýan 1,9 dýuýmlyk ultra dar ekran bar, 80% ekrana serhet gatnaşygy bar, bu wizual görünmeýän effekti berýär.Ekrany ajaýyp ýagty we düşnükli, göni gün şöhlesinde-de okamagy aňsatlaşdyrýar.

“COLMi C60” -yň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, akylly geýilýän enjamlar üçin iň pes energiýa sarp ediji çip bolan güýçli RTL8762D esasy çipidir.Bu çip, C60-yň sagadyň elmydama kadaly işlemegini we yza çekilmezligini üpjün edip, ajaýyp netijelilik bilen işleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.Şeýle hem, sagadyň agyr zarýad bilen hem bir zarýadda 7 güne çenli dowam edip biljekdigini aňladýar.

“COLMi C60” -yň ýene bir ajaýyp aýratynlygy, onuň ýeterlik ýeridir.Sagat 10 ulanyjy interfeýsini we 12 sany içerki sagat ýüzüni ýerleşdirip biler, şonuň üçin ony aýratyn stiliňize laýyklaşdyryp bilersiňiz.Şeýle hem, gündelik işiňizden çalt arakesme gerek bolanda oýnap boljak 2 sany kiçi oýun bar.

COLMi C60, şeýle hem, işjeňlik derejelerine gözegçilik etmek we fitnes maksatlarynyň üstünde durmak isleýän her bir adam üçin iň oňat ýoldaş edýän saglyk we bedenterbiýe yzarlaýyş aýratynlyklaryny hödürleýär.Onda ylgaw, welosiped sürmek, suwda ýüzmek we başgalar ýaly 100-den gowrak sport rejesi bar, şonuň üçin türgenleşikleriňizi aňsatlyk bilen yzarlap we wagtyň geçmegi bilen ösüşiňizi görüp bilersiňiz.

15
16

Şeýle hem sagatda takyk gözegçilik effektini gazanmak üçin gyzyl yşyk gözegçiligini ulanýan ýürek urşuna 24 sagat gözegçilik bar.Diýmek, günüň dowamynda ýürek urşuňyzy aňsatlyk bilen yzarlap bilersiňiz we sagdyn aralykda bolmagyňyzy üpjün edip bilersiňiz.

Saglygy we fitnes yzarlaýyş aýratynlyklaryndan başga-da, COLMi C60 başga-da birnäçe peýdaly funksiýalary hödürleýär.Bluetooth jaň etmek ukyby bar, şonuň üçin telefonyňyzy jübiňizden çykarmazdan aňsatlyk bilen jaň edip we kabul edip bilersiňiz.Şeýle hem, ýatlatmalary düzmek ýa-da gepleşikler geçirmek ýaly meselelerde size kömek edip biljek ses kömekçisi bar.

Umuman aýdanyňda, “COLMi C60” güýçli we ajaýyp akylly sagat bolup, baglanyşyk we tertipli bolmak bilen saglyk we bedenterbiýe maksatlarynyň üstünde durmak isleýän her bir adam üçin iň oňat ýoldaş döredýän birnäçe aýratynlyklary hödürleýär.Dar we giň ekrany, güýçli çip, ýeterlik ýer, saglyk we bedenterbiýe yzarlaýyş aýratynlyklary ony täze akylly sagat üçin bazardaky islendik adam üçin iň esasy saýlamaga öwürýär.

18

  • Öňki:
  • Indiki:

  • 1-1 2 3 4 5 6 7 8-1 9 10

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň