index_product_bg

önüm

i11 Smartwatch 1.4 ″ HD Ekran Bluetooth 100+ Sport modellerine akylly sagat

Gysga düşündiriş:

1) Uly ekran: i11 kämilleşdirilen ekran, düşnükli surat belgisi we has amatly doly ekranly süýşmek bilen 1,4 dýuým ekrany ulanýar.

(2) Bluetooth jaňy: i11, 10 kontakt saklap bilýän, jaň edip we has çalt jogap berip bilýän Bluetooth jaň funksiýasyny goldaýar.

.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

COLMi - Ilkinji akylly sagadyňyz.

COLMi i11 Esasy aýratynlyklar

CPU  RTL8762C
Fleşka  RAM160KB ROM64Mb
Bluetooth 5.0
Ekran  IPS 1.4 dýuým
Karar 240x240 piksel
Batareýa 230mAh
Suw geçirmeýän dereje IP67
APP  “FitCloudPro”

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.

7

Elýeterli we işleýän akylly sagat gözleýärsiňizmi?COLMI i11-den başga zat görme!Bu täze model, Ses kömekçisi we Bluetooth jaň mümkinçiliklerini goşmak bilen, bazardaky iň oňat akylly sagada öwrülip, ​​ynanmajak aýratynlyklaryňyz bilen dolduryldy.

Bary-ýogy 45gCOLMI i11aşa ýeňil we günüň dowamynda geýmek üçin amatly.Şeýle hem dört sany ajaýyp reňkde bolýar - gara, altyn, çal we gök - şonuň üçin şahsy stiliňize laýyk gelýänini saýlap bilersiňiz.

1,4 dýuýmlyk uly ekran, tapawutly aýratynlykdyrCOLMI i11, möhüm maglumatlaryňyzyň hemmesini bir göz bilen görmegi aňsatlaşdyrýar.Heartürek urşuna, uky we başga zatlara takyk gözegçilik etmek bilen saglygyňyzyň üstünde durup bilersiňiz.Mundan başga-da, düzülip bilinýän habar duýduryşlary bilen möhüm habary hiç wagt sypdyrmarsyňyz.

8
11

That'söne bularyň hemmesi däl - COLMI i11-de 100-den gowrak sport rejesi bar, şonuň üçin islendik işde diýen ýaly ösüşiňizi yzarlap bilersiňiz.Gaoga ylgamakdan başlap, COLMI i11-i ýapdy.

Häzirki zaman dünýäsinde maglumat howpsuzlygy esasy mesele bolup durýar.Şonuň üçin COLMI i11 şahsy maglumatlaryňyzyň ygtybarly we ygtybarly bolmagyny üpjün edip, parol bellemäge mümkinçilik berýär.

Bu ajaýyp akylly sagady ýeňip bolmajak bahadan sypdyrmaň.COLMI i11-i şu gün alyň we onuň ajaýyp aýratynlyklaryndan lezzet alyp başlaň!

111

  • Öňki:
  • Indiki:

  • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň