index_product_bg

önüm

V68 Smartwatch 1.43 ″ AMOLED 100+ Sport rejesi Kompas çyrasy Smart Watch

Gysga düşündiriş:

Bu önüm Model V68 akylly sagatdyr

 

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy,

Töleg: T / T, L / C, PayPal

Baý we durnukly önüm çyzyklary, ýokary hilli ulgam we gowy hyzmat goldawy bilen, biziň siziň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

V68 Esasy aýratynlyklar

CPU RTL8763EWE-VP
Fleşka RAM 578KB ROM 128Mb
Bluetooth 5.2
Ekran AMOLED 1.43inches
Karar 466x466 piksel
Batareýa 440mAh
Suw geçirmeýän dereje IP67
APP "FitCloudPro"
“COLMI V68 1.43”

 

“Compass” bilen syýahatyňyzy dolandyryň

Täze başdan geçirmä başlaň we gurlan kompas size ýol görkezsin.Nätanyş ýollary gözleýärsiňizmi ýa-da üýşmeleňli şäherden ýol tapýarsyňyzmy, bu akylly sagat sizi ygtybarly kompas aýratynlygy bilen üpjün edýär.Takyklygy we takyklygy bilen hiç wagt ugur ugruňyzy ýitirmersiňiz.Dynç güni dynç alyşdan ýa-da meýilleşdirilen açyk gezelençden bolsun, bu akylly sagadyň täze tejribelere kompas boljakdygyna ynanyň.

 

Elçyralar bilen islän wagtyňyz ýagty öwüriň

Bilegiňizde güýçli çyranyň bardygyny bilip, gijä ynam bilen giriň.Bu akylly sagat, içerki çyranyň aýratynlygy bilen üpjün ediler we size gerek wagty ygtybarly yşyk çeşmesini üpjün eder.Garaňky ýagtylandyrylan otagda ýoluňyzy tapýarsyňyzmy ýa-da garaňky düşenden soň açyk düşelgede gezersiňizmi, bu çyra hiç wagt garaňkyda galmajakdygyňyzy üpjün edýän amatly guraldyr.

08
“COLMI V68 1.43”

 

Wagtyňyzy 260-dan gowrak jaň bilen şahsylaşdyryň

260-dan gowrak aýlawyň giň görnüşi bilen özboluşly stiliňizi beýan ediň.Klassiki dizaýnlardan başlap, häzirki zaman, dinamiki wizuallara çenli bu akylly sagat, her pursat we keýp üçin dürli sagat ýüzlerini hödürleýär.Resmi ýygnaklar üçin minimalistik görnüşi ýa-da tötänleýin çykyşlar üçin janly displeýi isleseňiz, giň kolleksiýa akylly sagadyňyzyň şahsyýetiňizi görkezmegini üpjün edýär.

 

1.43 Inç AMOLED ekrany bilen janly jikme-jikliklere çümüň

Ajaýyp 1.43 dýuýmlyk AMOLED ekrany bilen wizuallary başdan geçiriň.Bu ýokary çözgütli displeý, janly reňklerden başlap, ýiti gapma-garşylyklara çenli ähli jikme-jiklikleri durmuşa geçirýär.Duýduryşlary görýärsiňizmi, saglyk maglumatlaryňyzy öwrenýärsiňizmi ýa-da wagty barlaýarsyňyzmy, AMOLED ekrany her bir gatnaşygynda aýdyňlygy we parlaklygy üpjün edýän wizual toý berýär.

Bu ajaýyp aýratynlyklary gündelik işiňize goşuň we nawigasiýa gurallaryndan başlap, dinamiki görkeziş opsiýalaryna çenli zerurlyklaryňyza laýyk gelýän akylly sagady tapyň.Wayoluňyzy ýagtylandyrmak, stiliňizi beýan etmek we deňi-taýy bolmadyk wizual tejribe bermek üçin enjamlaşdyrylan akylly sagat bilen, her pursatdan peýdalanmaga taýýardyňyz.

“COLMI V68 1.43”

COLMI ilkinji akylly sagadyňyz bolsun.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • COLMI V68 AMOLED Ekrany Smartwatch (1) - “COLMI V68 AMOLED” ekrany “Smartwatch” (2) COLMI V68 AMOLED Ekrany Smartwatch (3) COLMI V68 AMOLED Ekrany Smartwatch (4) COLMI V68 AMOLED Ekrany Smartwatch (5) COLMI V68 AMOLED Ekrany Smartwatch (6) COLMI V68 AMOLED Ekrany Smartwatch (7) COLMI V68 AMOLED Ekrany Smartwatch (8) COLMI V68 AMOLED Ekrany Smartwatch (9) COLMI V68 AMOLED Ekrany Smartwatch (10)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň