index_product_bg

önüm

M40 Smartwatch 1.32 ″ HD Ekranda Bluetooth jaň edýän ýürek urşy sport akylly sagady

Gysga düşündiriş:

(1) Sport tertibi: M40 akylly sagady pyýada, ylgaw, welosiped sürmek we suwda ýüzmek ýaly dürli çäreleri yzarlap biler.

(2) Birnäçe stil: Klassiki gara, goýy gyzyl ýa-da gök reňkleri halaýarsyňyzmy, M40-yň üstüni ýapdy.

(3) Nol bezel dizaýny: M40 1,32 dýuým nol bezele degişlidir, 360 × 360 durulykda, has uly ekran, has düşnükli we ulanmak üçin has amatly.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

M40 Esasy aýratynlyklar

CPU  RTL8762DT
Fleşka  RAM192KB ROM128Mb
Bluetooth 5.1
Ekran  IPS 1.32 dýuým
Karar 360x360 piksel
Batareýa 300mAh
Suw geçirmeýän dereje IP67
APP  “Da fit”

 

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.

12

M40 Smart Watch işlemegiň we stiliň ajaýyp utgaşmasydyr.Bu akylly sagadyň daşky görnüşi ýumşak we çylşyrymly, täsir galdyrjak häzirki zaman estetiki.Uly 1,32 dýuýmlyk IPS ekrany, ýokary bildirişleri 360x360 piksel bolup, ähli bildirişleriňiziň we fitnes maglumatlaryňyzyň hrustal düşnükli jikme-jiklikde görkezilmegini üpjün edýär.Uly ekran sagadyň dürli funksiýalarynda gezmegi aňsatlaşdyrýar we habarlary we habarnamalary aňsat okamaga mümkinçilik berýär.

Täsirli ekranyndan başga-da, M40 Smart Watch islendik stile laýyk dürli reňklerde bolýar.Klassiki gara, goýy gyzyl ýa-da moda gök isleseňiz, M40-yň üstüni ýapdy.Sagadyň kemeri gündelik könelmegine we ýyrtylmagyna çydap bilýän amatly we çydamly materialdan ýasalýar.Dürli reňkler we stiller bilen saýlamak üçin M40 Smart Watch özboluşly stiliňize we tagamyňyza laýyklaşdyrylyp bilner.

Şeýle-de bolsa, M40 Smart Watch diňe bir owadan ýüz däl.Mundan başga-da, fitnesiniň we saglygynyň üstünde durmak isleýän her bir adam üçin möhüm gural döredýän aýratynlyklar bar.Köp hereketli re modeimi bilen M40 Smart Watch pyýada, ylgaw, welosiped sürmek we suwda ýüzmek ýaly dürli çäreleri yzarlap biler.Şeýle hem, ýüregiňiziň tizligini gözegçilikde saklap, uky ýagdaýyňyzy yzarlap, umumy saglygyňyza we saglygyňyza has gowy düşünmäge kömek edip biler.

13
14

M40 Smart Watch-iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, onuň jaň funksiýasydyr.Bu funksiýa bilen, telefonyňyzy almazdan göni biliňizden jogap berip we jaň edip bilersiňiz.Bu aýratynlyk, elmydama ýolda bolan we hemişe baglanyşykda bolmaly adamlar üçin peýdalydyr.M40 Smart Watch, şeýle hem möhüm habary hiç haçan sypdyrmajakdygyňyzy üpjün edip, tekst habarlaryny we beýleki habarnamalary almaga we jogap bermäge mümkinçilik berýär.

Umuman aýdanyňda, M40 Smart Watch, fitnesiniň we saglygynyň üstünde galmak isleýänler üçin ajaýyp köpugurly we ajaýyp akylly sagatdyr.Uly ekrany, reňkleriniň dürlüligi we köp hereketli re modeimi ony islendik iş üçin iň gowy ýoldaş edýär, jaň funksiýasy we duýduryş aýratynlyklary bolsa ýolda baglanyşykda bolmak üçin möhüm gural bolýar.Fitnes höwesjeňi, meşgul hünärmen ýa-da diňe baglanyşykda bolmak isleýän biri bolsaňyz, M40 Smart Watch hemmeler üçin bir zat bar.

15

  • Öňki:
  • Indiki:

  • 1- 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň