index_product_bg

önüm

i10 Smartwatch 1.28 ″ HD Ekranda Bluetooth jaň edýän ýürek urşy sport akylly sagady

Gysga düşündiriş:

(1) Sport rejimi: i10-da 29 sport rejesi bar, ýedi günlük sport ýagdaýyny ýazga alýar, elmydama size laýyk biri bar.

(2) Dil rejimi: i10 programmany birikdirip 30-dan gowrak dil reesimini goldap biler, şonuň üçin olary islegiňize görä üýtgedip bilersiňiz we ulanmagy has amatly edip bilersiňiz.

(3) Oýun tertibi: i10 akylly sagadyň boş wagtyňyz beýniňizi rahatlandyrmak we dogry dekompressiýa etmek üçin 2 görnüşli içerki oýun bar.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

COLMi - Ilkinji akylly sagadyňyz.

COLMi i10 Esasy aýratynlyklar

CPU  GR5515
Fleşka  RAM256KB ROM64Mb
Bluetooth 5.1
Ekran  IPS 1,28 dýuým
Karar 240x240 piksel
Batareýa 220mAh
Suw geçirmeýän dereje IP67
APP  “Da Fit”

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.

COLMI i10 Smartwatch (3)

“COLMI i10” akylly sagady ýönekeý, ýöne sypaýy, ýokary hilli sink garyndysy we poslamaýan polatdan suw geçirmeýän düwme bilen döredilip, has ýokary gurluş we duýgy üpjün edýär.1,28 dýuýmlyk IPS ekrany 240x240 piksel durulykda we aýdyň görkeziş hilini hödürleýär.

Emma “COLMI i10” diňe bir ajaýyp aksessuar däl.Saglygyňyza we sagdynlygyňyza gözegçilik edip biljek ajaýyp funksiýalardan doly.Heartürek urşy, gan kislorody we gan basyşy ýaly üç gözegçilik funksiýasy bilen bu sagat möhüm alamatlaryňyzy yzarlap biler we saglygyňyzyň üstünde durmaga kömek edip biler.

TheCOLMIi10-da gündelik, hepdelik we aýlyk maşk maglumatlaryňyzy statistika bilen üpjün etmek üçin Dafit programmasy bilen bilelikde ulanyp boljak 29 görnüşe çenli maşk rejimi bar.Bu sagat bilen ösüşiňizi aňsatlyk bilen yzarlap we fitnes maksatlaryňyza ýetmek üçin täze maksatlar goýup bilersiňiz.

Saglygyňyza we sagdynlygyňyza gözegçilik etmekden başgaCOLMIi10, şeýle hem, gündelik ajaýyp ýoldaş edýän birnäçe aýratynlyklary hödürleýär.Sagat Bluetooth jaňyny goldaýar we ýolda barýarkaňyz birikmäge kömek edip biljek ses kömekçisi bilen gelýär.Hatda sagadyňyzyň görnüşini stiliňize laýyklaşdyrmak üçin Dafit-de dürli sagat jaňlaryndan saýlap bilersiňiz.

COLMI i10 Smartwatch (5)
COLMI i10 Smartwatch (9)

“COLMI i10” -da gurlan iki oýun, gündelik işiňizden arakesme gerek bolsa, sizi gyzyklandyryp biler.Köp aýratynlyklaryna garamazdan, COLMI i10 henizem elýeterli bolup, ony has giň ulanyjylara elýeterli edýär.

Umuman aýdanyňda, “COLMI i10” akylly sagady, saglyk we bedenterbiýe maksatlarynyň üstünde durmaga kömek edip biljek ajaýyp we işleýän geýinýän enjam gözleýän her bir adam üçin ajaýyp saýlawdyr.Iň oňat dizaýny, ösen aýratynlyklary we elýeterli bahasy bilen COLMI i10 hökman göz öňünde tutmalydyr.

COLMI i10 Smartwatch (10)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • COLMI i10 Smartwatch (1) COLMI i10 Smartwatch (2) COLMI i10 Smartwatch (3) COLMI i10 Smartwatch (4) COLMI i10 Smartwatch (5) COLMI i10 Smartwatch (6) COLMI i10 Smartwatch (7) COLMI i10 Smartwatch (8) COLMI i10 Smartwatch (9) COLMI i10 Smartwatch (10)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň