Kompaniýa we zawod

“ŞENZHEN COLMI TECHNOLOGY CO., LTD” 2012-nji ýylda döredildi. Ofis meýdany 500m²-den gowrak, 40-a golaý dolandyryş we satuw işgärleri bar.Zawod 4000m² meýdany tutýar we 5 önümçilik liniýasyny we 2 gaplaýyş liniýasyny goşmak bilen 200 töweregi adam işleýär.Orta hasap bilen önümçilik liniýasy günde 3500 birlik, günde jemi 15,000 birlik öndürip biler.Önümiň hiline berk talaplar.Önümiň toplumlaýyn synagy (suw geçirmeýän synag, basyşy saklamak synagy, ýokary we pes temperatura synagy, düşmek, düwmä basmak ömri synagy, dakmak, kuwwaty bölmek, aşaga çydamly kagyz halta, duz sepmek, el ter we ş.m.)

COLMI

Ylmy barlaglar

Akylly sagadyň gözlegine we ösüşine ünsi jemleýäris.Gözleg we gözleg çykdajylary ýyllyk girdejiniň 10% -den gowragyny emele getirer.Her möwsümde täze önümler çykarylýar, bizde hem ýöriteleşdirilen hyzmat bar.

Esasy gymmatlyklar

Bütewilik

COLMi-de mümkin boldugyça iň gowy önümimizi çykarmak isleýäris.Adamlaryň durmuşyny gowulaşdyrmak baradaky wadalaryny elmydama ýerine ýetirýän önüm öndürmek isleýäris.Diňe has elýeterli bolanymyz üçin burçlary kesmelidigimizi aňlatmaýar.Biz hemme zady dogry etmek isleýäris.Bu, aç-açan bolmak, hyzmatdaşlarymyz bilen beren wadalarymyzy ýerine ýetirmek, hil dizaýnynyň we gurnamagyň iň berk ülňülerine boýun bolmak we bu iş ýerine ýetirilýänçä berk durmak diýmekdir.

Netijelilik

COLMi-de hereketlerimizi netijelilik pikiri bilen alyp barýarys.Müşderilerimiziň we hyzmatdaşlarymyzyň isleglerinden başlap, seslenme alanymyzda indiki önümlerimizde gowulaşmalary amala aşyrýarys.Önümçiligimiz, dizaýnymyz we UI bilen her bir proses we jikme-jiklik hemme zady aňsat, ýönekeý we has elýeterli etmek pikiri bilen amala aşyrylýar.

Innowasiýa

Hiç haçan çözmäge razy däl, elmydama has gowy etmegiň täze usullaryny gözleýäris.Bu pikir, durmuşymyzy gowulaşdyrmaga çalyşýan wagtymyz, dolandyryşymyzdan başlap, zawod gurşawymyza, önüm dizaýnymyza we gurnama işimize çenli her derejedäki işimizi ugrukdyrýar.

Win-win Mindset

Önümlerimiz arkaly adamlaryň durmuşyny gowulaşdyrmak isleýäris diýlende, göz öňünde tutýarys.Bu diňe bir öz bähbidimiz üçin däl.Hawa, öz işimiz üçin üstünlik islesek-de, hyzmatdaşlarymyz we müşderilerimiz tarapyndan dogry etmek isleýäris.Hemmeler üçin özara peýdaly iş modelini döretmek bilen, her kim kanagatlanyp, gülläp ösüp we bilelikde ösmegini dowam etdirip biler.