index_product_bg

önüm

M41 Smartwatch 1.9 ″ HD Ekran 107 Sport modelleri Heartürek urşy sporty akylly sagat

Gysga düşündiriş:

(1) Sport tertibi: M41-de 100-den gowrak sport rejesi bar, bu bedeniňizi maşk etmek we berkitmek üçin amatly.

(2) Super çip: M41 has amatly işlemek, has durnukly birikmek we uzak wagtlap ulanmak üçin RTL8763E super çipi kabul edýär.

(3) Nol bezel dizaýny: M41 1,9 dýuým nol bezele degişlidir, has uly ekran, has düşnükli we ulanmak üçin has amatly.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

M41 Esasy aýratynlyklar

CPU  RTL8763E
Fleşka RAM578KB ROM128Mb
Bluetooth 5.2
Ekran  TFT 1,9 dýuým
Karar 240x280 piksel
Batareýa 230mAh
Suw geçirmeýän dereje IP67
APP  “Da fit”

 

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.

5

M41 stiliň, öndürijiligiň we elýeterliligiň ajaýyp garyndysydyr.Onuň ýeňil sport görnüşi, dynç alyş ýa-da sport bolsun, islendik pursat üçin amatly edýär.Häzirki zaman erkek we aýal estetikasyna laýyk gelmek üçin döredilip, stiliňizi doldurmak üçin ajaýyp aksessuar bolýar.Sagat, çäkleri bozýan we özüňiziň öňüňizdäki päsgelçilikleri ýeňip geçmäge mümkinçilik berýän nol çarçuwaly dizaýn bilen öwünýär.

Bary-ýogy 40g ululykdaky ýeňil beden, biliňize agramsyz diýen ýaly edýär, size rahatlyk duýman uzak wagtlap geýmäge erkinlik berýär.Sagat, fitnes zerurlyklaryňyza laýyk gelýän, 100-den gowrak sport reesimini saýlamaly.Ylgamak, welosiped sürmek, suwda ýüzmek ýa-da ýoga bilen meşgullanýan bolsaňyzam, bu sagat sizi ajaýyp görnüşde saklamak bilen fitnes maksatlaryňyza ýetmäge kömek eder.

Gurlan aýlaw, sagadyňyzy gündelik eşigiňize laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýän 100-den gowrak tendensiýa kombinasiýasyny üýtgedýär.Sagat diňe bir ajaýyp däl, eýsem ýokary derejede işleýär.Habar ýatlatmalary, jaň ýatlatmalary, howa habarlary we başgalar ýaly dürli aýratynlyklar bilen üpjün edilendir.Sagat, ýolda bolsaňyzam, sizi birikdirmek we habarly etmek üçin döredildi.

M41 hakda iň gowy zatlaryň biri, elýeterliligi.Ygtybarly we elýeterli akylly sagat gözleýän her bir adam üçin iň oňat saýlama pul üçin ajaýyp gymmatlykdyr.Sagat dürli reňklerde bolýar, stiliňize laýyk birini saýlamaga erkinlik berýär.

8
9

Sagadyň batareýasynyň ömri uzyn, bu ýygy-ýygydan zarýad bermekden gorkmaly däl.Ony hiç hili päsgelçiliksiz ünsüňizi jemlemäge mümkinçilik berýän, zarýad bermezden birnäçe günläp geýip bilersiňiz.Sagady ulanmak aňsat we interfeýs içgin, tehniki nou-haularyna garamazdan her kime elýeterli bolýar.

Sözümiň ahyrynda, ajaýyp, işleýän we elýeterli akylly sagat gözleýän her bir adam üçin M41 ajaýyp saýlawdyr.Fitnes zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak, sizi baglanyşdyrmak we habarly etmek we oýnuňyzyň üstünde durmaga kömek etmek üçin döredildi.Nol çarçuwaly dizaýny, ultra ýeňil bedeni we 100-den gowrak sport reesimi bilen bu sagat işjeň we ajaýyp durmuş ýörelgesini alyp barmak isleýänler üçin ajaýyp aksessuardyr.Bu günki günüňizi almakdan we durmuşyňyzda kiçijik kömekçiňiz etmekden çekinmäň!

10

  • Öňki:
  • Indiki:

  • 1-1 2-1 3-1 4 5 6 7 8 9 10

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň