index_product_bg

önüm

i20 Smartwatch 1.32 ″ HD Ekranda Bluetooth jaň edýän ýürek urşy sport akylly sagady

Gysga düşündiriş:

(1) Esasy çip: i20-de ýokary hilli we aşa çalt hasaplaýyş tizligi bolan RTL8762D esasy çipi bar.

(2) Parolyň gulpy: i20 smartwatch-da içerki parol gulpy bar, ony maglumat syzmazlygy we şahsy gizlinligi goramak üçin özüňiz düzüp bilersiňiz.

(3) Uly ýat: i20-de 19 sport rejimi we 3 UI bar, güýçli ýady bar, yza galmaýar we işlemeýär.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

i20 Esasy aýratynlyklar

CPU  RTL8762DK
Fleşka  RAM192KB ROM128Mb
Bluetooth 5.1
Ekran  IPS 1.32 dýuým
Karar 360x360 piksel
Batareýa 280mAh
Suw geçirmeýän dereje IP67
APP  “FitCloudPro”

 

Android 4.4 ýa-da has ýokary, ýa-da iOS 8.0 ýa-da has ýokary jübi telefonlary üçin amatly.

16

Thei20 akylly durmuşda ýaşamak isleýänler üçin iň amatly sagat.Ösen aýratynlyklary we ýumşak dizaýny bilen bu sagat hatda iň düşünjeli sarp edijileri hem haýran galdyrar.

Iň görnükli aýratynlyklaryndan birii20 1,32 dýuým HD ekranydyr.Bu uly ekran, ekranda habarlary, habarnamalary we beýleki maglumatlary okamagy aňsatlaşdyrýan uly görnüşi üpjün edýär.360 x 360 piksel durulykda, ekrany düşnükli we okamak aňsat, möhüm maglumatlary sypdyrmajakdygyňyzy üpjün edýär.

Silikon däne gaýyşi20 has rahatlandyryjy we geýmek üçin amatly bolup, ter galyndysyny galdyrmaýar.Bu gaýyş işjeň durmuş ýörelgesini alyp barýan we olar bilen yzygiderli dowam edip biljek sagat isleýänler üçin ajaýyp.

Onuň ýumşak dizaýnyna goşmaçai20 şeýle hem güýçli batareýa ömri bilen buýsanýar.280mAh akkumulýator bilen, bu sagat bir zarýadda birnäçe günläp dowam edip biler, şonuň üçin günüň ortasynda batareýanyň ömrüniň gutarmagy barada alada etmersiňiz.

15
13

Thei20, şeýle hem sink garyndysy we ABS + PC korpus materialy ýaly ýokary hilli materiallardan ýasalýar, bu diňe bir ajaýyp görünmän, gündelik könelmegine we çydamlylygyna çydamlydyr.Bu sagat sport zalyna ýa-da şäherde bir gije daşary çykjak bolsaňyz, ähli ýagdaýlara laýyk gelýär.

Anotherene bir ajaýyp aýratynlygyi20 onuň fiziologiki sikl yzarlaýjysydyr.Bu aýratynlyk, möhüm bir günüň hiç haçan sypdyrmazlygyny üpjün edýär we aýbaşy aýlawyňyzy aňsatlyk bilen yzarlap bilersiňiz.

Thei20, şeýle hem, IP67 reýtingi bilen suw geçirmeýär, bu der ýa-da ýagyş suwunyň sagada zeper ýetirmeginden gorkmaly däl diýmekdir.Işleýän wagtyňyz, suwa düşeniňizde ýa-da başga bir iş edeniňizde geýip bilersiňiz.

“I20” -iň iň amatly aýratynlyklaryndan biri, “Bluetooth” jaň goldawydyr.Bu aýratynlyk bilen, ýolda bile bolmaklygy aňsatlaşdyryp, göni bilegiňizden jaň edip we jogap berip bilersiňiz.

Şeýle hem, i20 dyrmaşmak, ýoga, ylgaw, futbol we başga-da 19 hünär sport görnüşini goldaýar.Bu reesimler bilen, fitnes maksatlaryňyza ýetmegi aňsatlaşdyryp, türgenleşikleriňizi yzarlap we ösüşiňize gözegçilik edip bilersiňiz.

Umuman aýdanyňda, i20 akylly we işjeň durmuş ýörelgesini alyp barmak isleýänler üçin ajaýyp akylly sagatdyr.Ösen aýratynlyklary, ýumşak dizaýny we elýeterli bahasy bilen bu sagadyň sarp edijileriň arasynda barha meşhur bolmagyna geň däl.Onda näme üçin garaşmaly?Şu gün i20-i alyň we akylly durmuşa tarap ilkinji ädimiňizi ediň!

12 + 1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • COLMi i20 Smartwatch (1) COLMi i20 Smartwatch (2) COLMi i20 Smartwatch (3) COLMi i20 Smartwatch (4) COLMi i20 Smartwatch (5) COLMi i20 Smartwatch (6) COLMi i20 Smartwatch (7) COLMi i20 Smartwatch (8) COLMi i20 Smartwatch (9) COLMi i20 Smartwatch (10)

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň