index_product_bg

önüm

P68 Smartwatch 2.04 ″ AMOLED Ekrany Akylly sagady görkezmek üçin elmydama 100 sport rejimi

Gysga düşündiriş:

Bu önüm akylly sagat Model P68

 

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy,

Töleg: T / T, L / C, PayPal

Baý we durnukly önüm çyzyklary, ýokary hilli ulgam we gowy hyzmat goldawy bilen, biziň siziň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

P68 Esasy aýratynlyklar

CPU RTL8763E
Fleşka RAM256KB ROM64Mb
Bluetooth 5.2
Ekran AMOLED 2.04 dýuým 
Karar 368x448 piksel
Batareýa 250mAh
Suw geçirmeýän dereje IP67
APP  “Da Fit”
P68 akylly sagady amolly duýgur sagat

S68Täze nusgawy eser
2.04 "AMOLED ekran | Saglyk we bedenterbiýe yzarlamasy | AOD | Ultra uzyn batareýa ömri | Bluetooth jaňy
Elmydama işleýän “DisplayConfident” wagt dolandyryşy.

Ajaýyp aýratynlyklaryň hemmesi ýaly, P68 ajaýyp sagat bolup, wagtyňyzy özüňize ynam bilen dolandyrmaga mümkinçilik berýär.
“Always-On Display”, sagadyň beýleki aýratynlyklary hereketsiz bolanda-da, durmuşyňyzyň her bir möhüm pursatyndan habarly bolmagyňyzy we saýlamaga mümkinçilik berýän “Always-on Display” nagyşlarynyň onlarçasynyň bardygyny görmäge mümkinçilik berýär.
Goşmaça amatlylyk we batareýanyň güýjüni tygşytlamak üçin, eliňizi dynmak ýa-da ekrany ýapmak arkaly ekrany öçürip bilersiňiz.

24 sagatlyk ýürek urşuna gözegçilik Adaty ýürek urgusy duýduryşlary bilen howpsuz boluň

P68 ýürek urşunyň zolaklaryny öz içine alýar we ýürek urşuňyz adaty bolmadyk ýokarlananda duýduryş berýär, maşk täsirinden habarly bolýar we maşk töwekgelçiligini azaldýar.
2.04 "HD reňkli AMOLED displeý. Bilegiňizdäki sungat eseri.

368 * 448 ppipiksel dykyzlygy bolan uly AMOLED ýokary kesgitli ekran, wagty ýa-da halaýan programmalaryňyzy görkezmek bilen aýdyňdyr.
Sagat sahypamyz, youto saýlamak we arasynda geçmek üçin sagat ýüzleriniň dürli görnüşlerini hödürleýär.
Şeýle hem, gyzyklanýan maglumatlaryňyza aňsatlyk bilen girmek üçin gurallary redaktirläp bilersiňiz ýa-da P68-ni üýtgeşik we döredijilik ajaýyp eseri etmek üçin halaýan suratlaryňyzy sagat meýdançasyna ýükläp bilersiňiz.

P68 akylly sagady amollanan duýgur akylly sagat (4)
P68 akylly sagady amoled duýgur akylly sagat (6)

Gan-kislorod bilen doýmak ölçegi Saglyga giňişleýin düşünmek.

Gan-kislorod bilen doýmak adam saglygynyň iň möhüm faktorlaryndan biridir, şonuň üçin P68 saglygyňyza gözegçilik etmek üçin gan-kislorod bilen doýma ölçeg funksiýasyny goşdy.
Uzak möhletli iş bilen meşgullananyňyzda ýa-da marafonlara ýa-da ýokary güýçli sport görnüşlerine gatnaşmak ýaly fiziki işjeňlik bilen meşgullananyňyzda, saglygyňyzy eliňizde saklamak üçin özüňizi oňaýsyz duýsaňyz, ganyň kislorod derejesini ölçäň.
PAl saglygy bahalandyryş ulgamy, fiziki ýagdaýyňyzy jemlemek üçin bir bal.

PAl (Şahsy işjeňlik intellekti), ulanyjylaryň fiziki ýagdaýyna aňsatlyk bilen düşünmekleri üçin ýürek urşy, işjeňligiň dowamlylygy we beýleki saglyk maglumatlary ýaly çylşyrymly maglumatlary öwürmek üçin algoritmleri ulanýan bejeriş ulgamydyr.
Bu aýratynlyk islendik wagt we islendik ýerde maşklaryň islendik görnüşini öz içine alýar, şeýle hem her bir ulanyjy üçin saglyk maglumatlaryna esaslanyp saglygy bahalandyryş ulgamyny şahsylaşdyrýar.

Iň amatly öndürijilik üçin ukynyň hiline gözegçilik.Ukynyň basgançaklaryny we ukusyny derňäň.

Gijeki uky häzirki zaman dünýäsinde iň möhüm meseledir.Şonuň üçin P68 çuňňur uky gözegçiligini goldaýar, bu uky tapgyryny has takyk kesgitläp, ukynyň dem alyş ýagdaýyna gözegçilik edip biler we gijeki uky esasynda gowulaşdyrmak üçin teklipleriň derňewi we sagady. Has doly uky maglumatlary ýazmak üçin sagat gündiz ukusyny hem ykrar edýär. .
lP67 Suw geçirmeýän
lt diňe durmuşda suw geçirmezlik üçin, el ýuwmak ýa-da suwa düşmek ýaly
* ýüzmek ýa-da suwa düşmezlik maslahat berilýär.

P68 akylly sagady amollanan duýgur akylly sagat (7)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Amoled Smart Watch Amoled Smart Watch Amoled Smart Watch Amoled Smart Watch Amoled Smart Watch Amoled Smart Watch Amoled Smart Watch Amoled Smart Watch Amoled Smart Watch

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň