index_product_bg

önüm

P30 Smartwatch 1.9 ″ HD Ekrana Bluetooth jaň edýän IP67 Suw geçirmeýän akylly sagat

Gysga düşündiriş:

Bu önüm akylly sagat Model P30

 

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy,

Töleg: T / T, L / C, PayPal

Baý we durnukly önüm çyzyklary, ýokary hilli ulgam we gowy hyzmat goldawy bilen, biziň siziň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

P30 Esasy aýratynlyklar

CPU RTL8762DK
Fleşka RAM192KB ROM64Mb
Bluetooth 5.1
Ekran IPS 1,9 dýuým 
Karar 240x280 piksel
Batareýa 260mAh
Suw geçirmeýän dereje IP67
APP  “FitCloudPro”
akylly sagat P30

S30: Aragatnaşygyňyz we fitnesiňiz üçin akylly sagat
Jaň edip we kabul edip, aýdym-sazyňyza gözegçilik edip, sport we saglyk maksatlaryňyzy goldaýan akylly sagat isleýärsiňizmi?Şeýle bolsa, amatlylygy we abadançylygy ýokarlandyrmak üçin dürli aýratynlyklary hödürleýän ajaýyp we işleýän enjam P30-ny barlap bilersiňiz.

Spiker we Mik
P30-da sagadyň jaňlaryna jaň edip we jogap berip bilýän içerki gürleýjisi we mikrofony bar.Şeýle hem, smartfonyňyz bilen sinhronlap, jaň taryhyňyzy görüp bilersiňiz we gelýän jaňlary kabul etmegi ýa-da ret etmegi saýlap bilersiňiz.Şeýlelik bilen, telefonyňyzy çykarmazdan dostlaryňyz, maşgalaňyz we kärdeşleriňiz bilen aragatnaşykda bolup bilersiňiz.

Uzakdan saz dolandyryşy
P30 jübi telefonyňyzyň sazyny sagat arkaly dolandyryp biler.Simpleönekeý el degirmek bilen aýdymlaryňyzyň sesini çalyp, duruzyp, böküp ýa-da sazlap bilersiňiz.Şeýle hem, gürleýjisi bilen aýdym-saz dünýäsinden lezzet alyp bilersiňiz ýa-da Bluetooth nauşnikleri bilen birikdirip bilersiňiz.

HD displeý
P30 ýokary kesgitli ekranly toplumlaýyn dizaýna eýe.Ekrany açyk we reňkli şekilleri we tekstleri görkezýän açyk we ajaýyp.Şeýle hem, sagat ýüzüni islegiňize görä dürli stil we mowzuklar bilen sazlap bilersiňiz.

Dokma sapakly täç
P30 dokma ýüplükli täç bilen özboluşly we çeper görnüşe eýe.Täç gaty we deformasiýa däl, sagada nepislik we çylşyrymlylyk goşýar.Sagat menýusyna we funksiýalaryna geçmek üçin täji ulanyp bilersiňiz.

akylly sagat P30
akylly sagat P30

20 Sport tertibi
P30 pyýada, ylgaw, welosiped sürmek, alpinizm, basketbol, ​​badminton, ýoga, ping pong, bökmek ýüpi, küreklemek maşynlary, welosiped, tennis, beýsbol, regbi, kriket, güýç türgenleşigi ýaly ýapyk we açyk çäreleri öz içine alýan 20 sport usulyny goldaýar. we başgalar.Maşk görnüşiňize we intensiwligiňize laýyk re modeimi saýlap bilersiňiz, P30 bolsa kaloriýalaryňyzyň ýakylandygyny, ädilen ädimleri, uzak aralyk, ýürek urşy zolaklaryny we beýleki degişli maglumatlary ýazga alar.Şeýle hem, maşk taryhyňyzy we programmada ösüşiňizi görüp bilersiňiz.

Saglyk gözegçiligi
P30 24 sagat ýürek urşuna, gan basyşyna we gan kislorodyna gözegçilik etmegi goldaýar.Durmuş alamatlaryňyzy takyk we yzygiderli ölçäp biler we adaty bolmadyk bolsa size duýduryş berip biler.Şeýle hem programmada saglyk taryhyňyzy we tendensiýalaryňyzy görüp bilersiňiz.

Uky yzarlamak
P30 ukyňyzyň hilini we dowamlylygyny awtomatiki yzarlap biler we uky görnüşleriňizi giňişleýin seljerip biler.Lighteňil, çuň we REM uky döwürlerinde näçe wagt sarp edýändigiňizi görüp, ukyňyzyň hilini nädip ýokarlandyrmalydygy barada maslahatlar alyp bilersiňiz.P30 akylly duýduryş sagady bilen ýuwaşlyk bilen oýanmaga hem kömek edip biler.

Akylly bildirişler
P30, gelýän jaňlary, habarlary we programma habarnamalaryny ýatlatmak üçin smartfonyňyz bilen sinhronlap we titräp biler.Şeýle hem, oturylyşyk, suw içmek, derman içmek ýa-da beýleki wakalar üçin ýatlatmalar goýup bilersiňiz.Şeýlelik bilen, möhüm maglumatlary ýitirmän habarly we tertipli bolup bilersiňiz.

akylly sagat P30

  • Öňki:
  • Indiki:

  • akylly sagat P30 akylly sagat P30 akylly sagat P30 akylly sagat P30 akylly sagat P30 akylly sagat P30 akylly sagat P30 akylly sagat P30

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň