index_product_bg

önüm

P60 Smartwatch 1.96 ″ HD Ekran Bluetooth 100+ Sport modellerine akylly sagat jaň edýär

Gysga düşündiriş:

Bu önüm akylly sagat Model P60

 

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy,

Töleg: T / T, L / C, PayPal

Baý we durnukly önüm çyzyklary, ýokary hilli ulgam we gowy hyzmat goldawy bilen, biziň siziň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

P60 Esasy aýratynlyklar

CPU RTL8763E
Fleşka RAM578KB ROM128Mb
Bluetooth 5.1
Ekran TFT 1,96 dýuým 
Karar 320x386 piksel
Batareýa 230mAh
Suw geçirmeýän dereje IP67
APP  “Da fit”
akylly sagat P60

Sink ergininden seresaplylyk bilen ýasalan inçe dizaýn aýlaw düwmesi bilen ussatlygyň ajaýyp görnüşini öwreniň.Dyrnaga çydamly we könelişme häsiýetleri ömrüň dowamlylygyny üpjün edýär.Bu akylly sagady beýlekilerden tapawutlandyrýan ýuwaşlyk bilen ajaýyp dizaýn bilen özüne çekmäge taýynlaň.

100+ sport rejimi we çäksiz potensialy bilen bedenterbiýe syýahatyna başlaň

Her bir fitnes höwesjeňine laýyk gelýän giňişleýin çäreleri hödürläp, akylly sagadymyzyň 100+ sport reesimleri bilen içiňizdäki sportçyny çykaryň.Pyýada ýöremek, ylgamak, içerde ylgamak, daga çykmak, münmek, basketbol, ​​badminton, ýoga, ping-pong bolsun, ýa-da küreklemek maşynlary we güýç taýýarlygy ýaly has ýöriteleşdirilen maşklar bolsun, size üns berdik.Çäkleriňizi basyň we köpugurly akylly sagadymyz bilen çäksiz fitnes mümkinçiliklerini kabul ediň.

Ynkylap sport zalynyň güýç öwrediş tertibi

Beýlekiler bilen bir hatarda barbell skatlary we skameýkaly metbugat ýaly dürli hereket rejelerini akyl bilen kesgitleýän ösen algoritmimiz bilen sport zalynyň indiki derejesini başdan geçiriň.Akylly sagat, okuw netijeleriňizi ýoldaş programmasynda yzygiderli hödürleýär, ösüşiňizi synap görmäge mümkinçilik berýär.Barmagyňyzyň ujunda aýdyň we gysga okuw düşünjeleri bilen höwesli boluň.

Baglanyşykly we ykjam sinhron bilen habarly boluň

Aýlawda duruň we akylly sagadymyzyň ykjam sinhronlaşdyryş aýratynlygy bilen hiç haçan sypdyrmaň.Sagadyňyzy smartfonyňyza birikdirip, gelýän jaňlar, SMS, WeChat we beýleki programma habarlary üçin öz wagtynda ýatlatmalary alyň.Eliňizi ýönekeý galdyrmak, akymyňyza päsgel bermezden size habar bermek bilen habarnamalary paýhasly barlamaga mümkinçilik berýär.

akylly sagat P60
akylly sagat P60

Saglyga takyk gözegçilik etmek üçin ösen biosensor

Döwrebaplaşdyrylan ýürek urgusy algoritmi bilen enjamlaşdyrylan täze biosensor, öňküsinden has köp signal alýar, netijede ýürek urşunyň gündelik takyk ölçegleri bolýar.Fiziki ýagdaýyňyza gymmatly düşünje berýän 24 * 7 ýürek urşuna gözegçilik etmek bilen has sagdyn durmuş ýörelgesini kabul ediň.Mundan başga-da, ganyň kislorod derejesini el bilen ölçäp bilersiňiz, bedeniňiziň isleglerine islendik wagt, islendik ýerde düşünmäge mümkinçilik berýär.

Hil ukusyny gujaklaň we abadançylygy ýokarlandyryň

Akylly sagadymyzyň giňişleýin uky yzarlamak mümkinçilikleri bilen abadançylygyňyzy ileri tutuň.Ukynyň dowamlylygyny we hilini hakyky wagtda ýazyň we habarly gowulaşmak üçin jikme-jik uky indeksini alyň.Dynçsyz gijeler bilen hoşlaşyň we ukyňyzyň hilini ýokarlandyrmakda akylly sagadymyzyň kömegi bilen ukusyz ýaşamak üçin salam beriň.

akylly sagat P60

  • Öňki:
  • Indiki:

  • P60 Smartwatch 1.96 "HD ekrany Bluetooth 100+ sport modellerine jaň edýär P60 Smartwatch 1.96 "HD ekrany Bluetooth 100+ sport modellerine jaň edýär P60 Smartwatch 1.96 "HD ekrany Bluetooth 100+ sport modellerine jaň edýär P60 Smartwatch 1.96 "HD ekrany Bluetooth 100+ sport modellerine jaň edýär P60 Smartwatch 1.96 "HD ekrany Bluetooth 100+ sport modellerine jaň edýär P60 Smartwatch 1.96 "HD ekrany Bluetooth 100+ sport modellerine jaň edýär P60 Smartwatch 1.96 "HD ekrany Bluetooth 100+ sport modellerine jaň edýär P60 Smartwatch 1.96 "HD ekrany Bluetooth 100+ sport modellerine jaň edýär P60 Smartwatch 1.96 "HD ekrany Bluetooth 100+ sport modellerine jaň edýär

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň