index_product_bg

önüm

P28 Plus Smartwatch 1.69 ″ HD Ekrana Bluetooth jaň edýän IP67 Suw geçirmeýän akylly sagat

Gysga düşündiriş:

Bu önüm akylly sagat Model P28 Plus

 

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy,

Töleg: T / T, L / C, PayPal

Baý we durnukly önüm çyzyklary, ýokary hilli ulgam we gowy hyzmat goldawy bilen, biziň siziň ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.


Önümiň jikme-jigi

DETAIL SAHYPA

Haryt bellikleri

P28 Plus Esasy aýratynlyklar

CPU JL7013
Fleşka RAM640KB ROM128Mb
Bluetooth 5.2
Ekran IPS 1,9 dýuým 
Karar 240x284 piksel
Batareýa 240mAh
Suw geçirmeýän dereje IP68
APP  “Da Fit”
P28 PLUS SMART WATCH

P28Plus: Saglygyňyz we ýaşaýyş durmuşyňyz üçin akylly sagat
Heartüregiňiziň saglygyna gözegçilik edip, sizi baglanyşdyryp, ukyňyzy yzarlap we fitnes maksatlaryňyzy goldap biljek akylly sagat isleýärsiňizmi?Şeýle bolsa, abadançylygyňyzy we öndürijiligiňizi ýokarlandyrmak üçin dürli aýratynlyklary hödürleýän ýumşak we köptaraply enjam P28Plus-a göz aýlap bilersiňiz.

Serhetsiz dizaýn we HD displeý
P28Plus size has giň gözýetim we has çuňňur tejribe berýän serhetsiz dizaýna eýedir.1,9 dýuým TFT ekrany 240 * 284 durulykda we düşnükli we aýdyň 2,5D egrilik HD ekrany bar.Sagadyň ýüzüni keýpiňize we şahsyýetiňize laýyk dürli stil we reňkler bilen sazlap bilersiňiz.

Heartürek urşuna gözegçilik
P28Plus-da ýüregiň tizligini takyk we yzygiderli ölçemek üçin akylly algoritmi birleşdirýän içerki optiki ýürek urşy datçigi bar.Dynç alýarsyňyzmy ýa-da maşk edýäňizmi, P28Plus ýürek urşuňyzy yzarlap biler we aşa ýokary ýa-da gaty pes bolsa size duýduryş berip biler.Şeýle hem programmada ýürek urşuňyzyň taryhyny we tendensiýalaryny görüp bilersiňiz.

Akylly bildirişler
P28Plus, smartfonyňyz bilen sinhronlap, gelýän jaňlary, habarlary we programma habarnamalaryny ýatlatmak üçin titräp biler.Şeýle hem, telefonyňyzy çykarmazdan göni sagadyň jaňlaryna jogap berip ýa-da ret edip bilersiňiz.Şeýlelik bilen, möhüm habarlary ýitirmän baglanyşykda we habarly bolup bilersiňiz.

P28 PLUS SMART WATCH
14

Uky yzarlamak
P28Plus ukyňyzyň hilini we dowamlylygyny awtomatiki yzarlap biler we uky görnüşleriňizi giňişleýin seljerip biler.Lighteňil, çuň we REM uky döwürlerinde näçe wagt sarp edýändigiňizi görüp, ukyňyzyň hilini nädip ýokarlandyrmalydygy barada maslahatlar alyp bilersiňiz.P28Plus, akylly duýduryşlary we ýatlatmalary goýup, sagdyn biologiki sagat döretmäge kömek edip biler.

28 Sport tertibi
P28Plus ylgaw, welosiped sürmek, ýoga, suwda ýüzmek we ş.m. ýaly ýapyk we açyk çäreleri öz içine alýan 28 sport reesimini goldaýar.Maşk görnüşiňize we intensiwligiňize laýyk re modeimi saýlap bilersiňiz, P28Plus bolsa kaloriýalaryňyzyň ýakylandygyny, ädilen ädimleri, uzak aralyk, ýürek urşy zolaklaryny we beýleki degişli maglumatlary ýazga alar.Şeýle hem, maşk taryhyňyzy we programmada ösüşiňizi görüp bilersiňiz we öndürijiligiňizi optimizirlemäge kömek etmek üçin professional sport maglumatlary analizini alyp bilersiňiz.

IP68 Suw geçirmeýän dereje
P28Plus-da IP68 suw geçirmeýän derejesi bar, bu bolsa suwuň dökülmegine, derine, ýagyşyna we tozana çydap biljekdigini aňladýar.Elleriňizi ýuwanyňyzda, suwa düşeniňizde ýa-da suwa düşeniňizde geýip bilersiňiz, zeper ýetmeginden gorkman.Şeýle-de bolsa, P28Plus suwa çümmek ýa-da gyzgyn suw üçin amatly däldigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Uzak batareýa ömri
P28Plus-da içerki 240mAh akkumulýator bar, adaty ulanyş bilen 7 güne, ýa-da Bluetooth çagyryşy açyk bolsa 3 güne çenli dowam edip biler.Garaşma wagty 25 güne çenli, Bluetooth jaňy birikdirilmezden.P28Plus batareýany 2 sagada golaý doly zarýad berip bilýän magnit zarýad kabeli bilen üpjün edilýär.

P28 PLUS SMART WATCH

  • Öňki:
  • Indiki:

  • P28 PLUS SMART WATCH P28 PLUS SMART WATCH P28 PLUS SMART WATCH P28 PLUS SMART WATCH P28 PLUS SMART WATCH P28 PLUS SMART WATCH P28 PLUS SMART WATCH P28 PLUS SMART WATCH P28 PLUS SMART WATCH

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň